Thỏa Thuận Đăng Ký Icp-Social

Thỏa thuận giữa Nhà đầu tư và Nhà tư vấn nhằm thực hiện dịch vụ tư vấn trong phạm vi cam kết trong thỏa thuận

1.000 

x

Căn cứ vào: 

  • Bộ luật Dân Sự  và các văn bản pháp luật có liên quan.
  • Bộ luật Thương Mại và các văn bản pháp luật có liên quan.
  • Nhu cầu và cơ sở thỏa thuận giữa hai bên.

 Thỏa thuận này được lập sau khi bàn bạc thoả thuận, hai bên nhất trí ký thỏa thuận dịch vụ tư vấn với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG 

Bên A: CÔNG TY NHƠN MỸ

Đại diện : HUỲNH VĂN MƯỜI Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 1448 Đường 3/2,  Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0979394389   –  | Email: contact@nhonmy.com Website: https://nhonmy.com

BÊN B:   CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NÀY

ĐIỀU 2.CÁC ĐỊNH NGHĨA 

1.1 Đầu tư: là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
1.2 Nhà đầu tư : Bên B
1.3 Nhà tư vấn : Bên A
thỏa thuận tư vấn: là sự thỏa thuận giữa Nhà đầu tư và Nhà tư vấn nhằm thực hiện dịch vụ tư vấn trong phạm vi cam kết trong thỏa thuận.

ĐIỀU 3: PHẠM VI DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC

3.1 Phạm vi dịch vụ bao gồm:

3.1.1 Icp-social dịch vụ xin giấy phép mạng xã hội 3.1.2 Phạm vi công việc có thể được bổ sung thêm nếu cả hai bên thoả thuận và đồng ý ký vào một phụ lục đính kèm theo Hợp đồng Tư vấn này.

3.1.1 Icp-social dịch vụ xin giấy phép mạng xã hội

3.1.2 Phạm vi công việc có thể được bổ sung thêm nếu cả hai bên thoả thuận và đồng ý ký vào một phụ lục đính kèm theo Hợp đồng Tư vấn này.

3.2 Nội dung công việc cụ thể:

3.2.1 Bên A tư vấn và thực hiện hoàn tất mọi thủ tục cho đến khi Bên B nhận được Giấy phép mạng xã hội

3.2.2 Hai bên có thể bổ sung các công việc cụ thể khác nếu cả hai bên thoả thuận và đồng ý ký vào một phụ lục đính kèm theo Hợp đồng Tư vấn này.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA Bên B

4.1  Quyền:

4.1.1 Yêu cầu Bên A cung cấp những thông tin về tiến độ thực hiện thỏa thuận.

4.1.2 Từ chối những yêu cầu không nhằm mục đích thực hiện thỏa thuận của Bên A

4.2  Nghĩa vụ:

4.2.1 Cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Bên A nhằm thực hiện các công việc cam kết trong Hợp đồng

4.2.2  Thanh toán theo cam kết trong Hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

5.1  Quyền:

5.1.1  Yêu cầu Bên B cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho mục đích thực hiện Hợp đồng

5.1.2  Yêu cầu Bên B thanh toán theo như cam kết trong Hợp đồng.

5.1.3  Từ chối những yêu cầu không nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng của Bên B

5.2  Nghĩa vụ:

5.2.1 Thực hiện đúng các công việc, tiến độ đã cam kết trong thỏa thuận này.

ĐIỀU 6: PHÍ DỊCH VỤ, PHƯƠNG THỨC  VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN 

6.1 Tổng phí tư vấn 

 Công việc

Giai đoạn 1: Tư vấn và hướng dẫn thủ tục xin giấy phép mạng xã hội để có thể hoạt động kinh doanh trên mạng

Giai đoạn 2: Thực hiện và hoàn tất thủ tục xin  giấy phép mạng xã hội  (bao gồm phí dịch vụ & Phí nộp cho nhà nước)

6.1.1 Phí này bao gồm tất cả các khoản phí, lệ phí Nhà nước và các khoản chi phí xúc tiến khác để Bên A thực hiện thỏa thuận theo cam kết.

6.1.2 Phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

ĐIỀU 7: YÊU CẦU CUNG CẤP HỒ SƠ 

7.1 Bên B phải cung cấp tất cả hồ sơ theo yêu cầu của Bên A bao gồm: (ghi trong phiếu đăng ký dịch vụ) hoặc là “HỢP ĐỒNG – MHD:”.

7.2 Ngoài ra, Bên A có thể yêu cầu Bên B cung cấp thêm những tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm mục đích thực hiện thỏa thuận.

7.3 Những hồ sơ mà Bên B cung cấp phải là những hồ sơ hợp lệ theo hướng dẫn của Bên A.

ĐIỀU 8: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Bên B phải hoàn tất những hồ sơ mà bên A yêu cầu.

Thời gian thực hiện và hoàn tất công việc được qui định tại khoản 3.1.1 thỏa thuận này: Trong vòng 45 ngày làm việc (ngày làm việc ở đây được tính là ngày làm việc của cơ quan nhà nước), kể từ ngày Bên A hoàn tất hồ sơ và Bộ Thông Tin Và Truyền Thông có giấy xác nhận, tiếp nhận hồ sơ này.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT 

Bên A cam kết bảo mật các thông tin do Bên B cung cấp cho Bên A. Bên A giữ bí mật tuyệt đối các thông tin nói trên và không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, công ty hay tổ chức nào, hay sử dụng các thông tin nói trên ngoài nhiệm vụ của Bên A theo cam kết trong thỏa thuận này trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 10: CHẾ TÀI 

10.1 Bên nào không tuân thủ theo cam kết của thỏa thuận này phải bồi thường thiệt hại cho Bên B Còn lại theo quy định của pháp luật Việt Nam về thỏa thuận trừ các trường hợp quy định tại khoản Điều 10.2 đến Điều 10.6 của hơp đồng này.

10.2 Trong trường hợp sau khi thỏa thuận này có hiệu lực, do sự thay đổi của Pháp luật hoặc chủ trương chính sách của Nhà nước dẫn đến việc Bên A không thể tiếp tục thực hiện các cam kết trong thỏa thuận thì Bên A phải thông báo cho Bên B và hoàn trả lại ngay toàn bộ “thanh toán lần 1” đã nhận từ Bên B.

10.3 Trường hợp Bên B vi phạm điều khoản thanh toán:

10.3.1 Chậm thanh toán: Trong trường hợp Bên B chậm thanh toán cho Bên A thì, ngoài số tiền phải thanh toán theo cam kết, Bên A còn phải thanh toán thêm cho Bên A khoản lãi tính trên phần giá trị chậm thanh toán theo lãi suất chậm trả do Ngân hàng (tại Việt Nam) nơi Bên B có tài khoản tại thời điểm vi phạm. Thời hạn cho phép chậm trả chịu lãi suất là không quá 15 ngày kể từ ngày vi phạm.

10.3.2 Không thanh toán: Bên B được xem là có hành vi “Không thanh toán” kể từ ngày thứ 16 tính từ ngày vi phạm thời hạn thanh toán. Theo đó, Bên A có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết (theo quy định tại Điều khoản Giải quyết tranh chấp) và Bên B phải chịu mức phạt vi phạm thỏa thuận là 8% giá trị bị vi phạm.

10.4 Trong tiến trình thực hiện thỏa thuận, nếu Bên B quyết định chấm dứt thỏa thuận trước thời hạn thì Bên A không phải hoàn trả lại số “Thanh toán lần 1” đã nhận từ Bên B. Ngoài ra, Bên B phải thanh toán cho Bên A những khoản chi phí hợp lý mà Bên A đã trả nhằm phục vụ cho việc thực hiện thỏa thuận.

10.5 Chậm thời gian hoàn thành công việc: Trong trường hợp Bên A chậm hoàn thành công việc theo cam kết tại điều 3 đối với Bên B  trong thời gian quá 15 ngày thì phải chịu phạt và Bên A phải chịu mức phạt vi phạm thỏa thuận là 8% giá trị bị vi phạm.

10.6 Trong trường hợp Bên A không xin được giấy phép cho Bên B, Bên A cam kết hoàn trả số tiền “đã thanh toán lần 1” mà Bên B đã nhận từ Bên B.

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 Trong quá trình thực hiện thỏa thuận này, nếu có phát sinh tranh chấp thì những tranh chấp sẽ được giải quyết bằng cách thương lượng, hoà giải trên cơ sở bình đẳng, thiện ý và tôn trọng quyền lợi của mỗi bên.Trong trường hợp không thể thương lượng được thì cả hai Bên cùng đồng ý đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa Kinh Tế của Bên A

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THỎA THUẬN 

12.1 Thời điểm bắt đầu Hiệu lực của thỏa thuận là thời điểm hai bên cùng ký tên vào Phiếu đăng ký dịch vụ hoặc là “HỢP ĐỒNG – MHD:”.

 12.2 Thời điểm kết thúc hiệu lực của thỏa thuận là thời điểm Bên A đã chuyển giao cho Bên B các Giấy Chứng Nhận Giấy Phép Mạng Xã Hội, tài liệu mà cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B trong phạm vi đã cam kết tại Điều 3.

ĐIỀU 13: CHẤM DỨT THỎA THUẬN TRƯỚC THỜI HẠN

13.1 Thỏa thuận được xem là kết thúc nếu:

+ Cả hai bên đã thực hiện hoàn tất các nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận

+ Chấm dứt theo thỏa thuận của hai bên, hoặc

+ Do sự thay đổi về pháp luật, chủ trương chính sách dẫn đến việc không thể tiếp tục thực hiện thỏa thuận.

+ Đơn phương chấm dứt thỏa thuận thì phải hoàn trả lại cho Bên kia những khoản chi phí hợp lý cho việc thực hiện Thỏa Thuận và bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra.

13.2 Hai bên trong thỏa thuận chưa thực hiện hoàn tất các nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận nhưng cả hai bên xem xét và đồng ý kết thúc thỏa thuận vì xem xét sự tồn tại của thỏa thuận trên thực tế là không cần thiết nữa.

ĐIỀU 14: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

14.1 Những Điều khoản liên quan đến thỏa thuận không được quy định cụ thể trong thỏa thuận thì áp dụng theo những quy định có liên quan của Pháp luật Việt Nam.

14.2 Phụ lục ( những phụ lục) kèm theo thỏa thuận được xem là một phần của thỏa thuận

14.3 Cả hai bên sẽ nghiêm khắc thực hiện nội dung thỏa thuận. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận, nếu có yêu cầu bổ sung thêm các điều khoản hoặc hiệu lực thỏa thuận từ một hoặc các bên thì hai bên sẽ bàn bạc và bổ sung thỏa thuận hoặc bổ sung phụ lục thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu có phát sinh tranh chấp thì những tranh chấp sẽ được giải quyết bằng cách thương lượng, hoà giải trên cơ sở bình đẳng, thiện ý và tôn trọng quyền lợi của mỗi bên.Trong trường hợp không thể thương lượng được thì cả hai Bên Aùng đồng ý đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền tại  của Bên A giải quyết.

V 1.2 Viết lần đầu 15/02/2010 – Cập nhật lần cuối 27/06/2017

Thông tin: Thỏa Thuận Đăng Ký Icp-Social

Thỏa Thuận Icp Social

ĐIỀU 1.CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG ( Bên A: CÔNG TY NHƠN MỸ & BÊN B: CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NÀY)
ĐIỀU 10: CHẾ TÀI
ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THỎA THUẬN
ĐIỀU 14: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
ĐIỀU 2.CÁC ĐỊNH NGHĨA
ĐIỀU 3: PHẠM VI DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA Bên B
ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
ĐIỀU 6: PHÍ DỊCH VỤ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN
ĐIỀU 7: YÊU CẦU CUNG CẤP HỒ SƠ
ĐIỀU 8: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT
Thỏa thuận này được lập sau khi bàn bạc thoả thuận, hai bên nhất trí ký thỏa thuận dịch vụ tư vấn với các điều khoản sau:
Xem https://www.nhonmy.com/106848

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “Thỏa Thuận Đăng Ký Icp-Social”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng...

😉
Apartment MaiKhanh
🛒 07/05🗺️ Hồ Chí Minh
👩
Dương
🛒 01/11🗺️ 4 duong dong khoi bien hoa dong nai
lai thi xuyen
🛒 01/03🗺️ Hồ Chí Minh
🍉
E-commerce Ninh Thuận
🛒 08/05🗺️ Tỉnh Ninh Thuận
🦀
shin pham
🛒 30/06🗺️ Hồ Chí Minh
ilavan
🛒 19/09🗺️ Quận 11
💼
Đoàn quốc thái
🛒 24/10🗺️ Tây Ninh
🌱
E-commerce Kiên Giang
🛒 08/05🗺️ Thành phố Rạch Giá
😆
Việt Đức Nhật
🛒 22/06🗺️ TpHCM.
🌳
A Hoàng
🛒 27/08🗺️ Hồ Chí Minh
🐼
Nguyễn Thị Thu Hằng
🛒 11/04🗺️ Hà Nội
💐
A Long
🛒 09/10🗺️ TP HCM
🌹
CÔNG TY CỔ PHẦN TM – DV & XD ĐẠI MỘC THỦY
🛒 30/10🗺️ TP. Hồ chí Minh
😇
Cong Ty GETEE
🛒 14/11🗺️ Hồ Chí Minh
🍈
E-commerce Lào Cai
🛒 08/05🗺️ ại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai
[post-views]
Marketing Online
Logo
Shopping cart