Module đặt phòng (Booking)

Ngày nhận phòng (check in) / Ngày trả phòng (check out) / Loại phòng (Room type)

2.800.000 

x

1. Quản lý phòng

1.1. Hiển thị danh sách phòng

 • Từ giao diện chính truy cập vào mục Quản lý phòng, người dùng sẽ thấy danh sách thông tin các phòng được hiển thị.
 • Trên giao diện danh sách, ở phần tên gọi khi người dùng click vào tên phòng sẽ hiện ra thông tin chi tiết phòng, click vào nút Xem ngoài site để mở trang chi tiết phòng ở khu vực site (khu vực mà khách hàng sẽ nhìn thấy).

1.2. Tìm kiếm thông tin phòng

 • Để tìm kiếm thông tin phòng người dùng có thể tìm kiếm theo từ khóa hoặc lọc theo loại phòng.
 • Sau khi nhập thông tin người dùng chọn tìm kiếm, thông tin tìm kiếm sẽ hiển thị dưới danh sách.

1.3. Sửa, xóa thông tin phòng

 • Để sửa thông tin phòng, trên danh sách, bạn chọn liên kết Sửa, ở cuối dòng. Tương tự cho việc Xóa
 • Để xóa nhiều thông tin phòng cùng 1 lúc người dùng tick vào checkbox đầu thông tin phòng và chọn lênh xóa và bấm thực hiện.
  • (1): Chọn phòng muốn xóa.
  • (2): Chọn tác vụ xóa.
  • (3): Chọn thực hiện để xóa.

 

1.4. Trạng thái phòng và hoạt động phòng

 • Trạng thái phòng quy định trạng thái của khi thể hiện với khách hàng bên ngoài khu vực site. – Tự động: Khi khách đặt phòng và xác nhận thanh toán thì hệ thống sẽ thông báo phòng đã hết, các ngày đã thanh toán của phòng sẽ được ẩn đi và không chọn được. – Còn phòng: Phòng luôn còn, kể cả khách trước đã thanh toán thì khách sau vẫn đặt và thanh toán được. – Hết phòng: Phòng sẽ bị khóa chức năng đặt phòng.
 • Sau khi chọn thay đổi trạng thái, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận lại hành động của bạn, chọn “OK” để xác nhận thay đổi hoặc “Cancel” để hủy hành động. Bạn cũng có thể thay đổi lại trạng thái khác sau khi đã thay đổi trạng thái thành công.

1.5. Thêm phòng

 • Từ giao diện chính, truy cập menu Quản lý phòng (1) / Thêm phòng (2)
 • Trong giao diện tiếp theo, bạn điền đầy đủ các trường thông tin, sau đó nhấn Lưu lại ở cuối trang để hoàn tất.
  • (1): Tên gọi của phòng.
  • (2): Liên kết tĩnh của phòng.
  • (3): Giới thiệu ngắn gọn.
  • (4): Nội dung chi tiết.
  • (5): Loại phòng chọn từ nhóm loại phòng.
  • (6): Giá phòng chọn theo đơn vị tiền tệ.
  • (7): Chọn tạo phòng để tạo phòng sau khi điền đủ thông tin.
 • Mục block phòng sẽ chọn từ nhóm phòng.
 • Mục tiện nghi sẽ lấy thông tin từ quản lý tiện nghi.
 • Mục chương trình giảm giá sẽ lấy thông tin quản lý mã giảm giá.
 • Mục loại phòng sẽ lấy thông tin nhóm quản lý loại phòng.
 • Giá phòng chọn loại giá theo cấu hình đơn vị tiền tệ, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi thành giá ở ngôn ngữ hiện tại.

Chú ý: Những thông tin được đánh dấu sao (*) bắt buộc nhập người dùng phải nhập đầy đủ, tab ngôn ngữ hiển thị các ngôn ngữ mà người dùng đã cài đặt.

2. Quản lý loại phòng

2.1. Hiển thị thông tin loại phòng

 • Từ giao diện chính, truy cập menu Quản lý phòng (1) / Quản lý loại phòng (2).

2.2. Thêm thông tin loại phòng

 • Trong giao diện tiếp theo, bạn điền đầy đủ các trường thông tin, sau đó nhấn Lưu lại ở cuối trang để hoàn tất.
  • (1): Tên gọi của loại phòng.
  • (2): Chọn chủ đề của phòng.
  • (3): Chọn lưu lại sau khi điền đầy đủ thông tin phòng.
 • Nhóm được phép xem chỉ định nhóm đó được xem loại phòng khi thêm vào.

Chú ý: Những thông tin (*) bắt buộc nhập người dùng phải nhập đầy đủ, tab ngôn ngữ hiển thị các ngôn ngữ mà người dùng đã cài đặt.

2.3. Sửa, xóa thông tin loại phòng

 • Để sửa thông tin loại phòng, trên danh sách, bạn chọn liên kết Sửa, ở cuối dòng. Tương tự cho việc Xóa.

2.4. Tùy chỉnh tác vụ thông tin loại phòng

STT Thông tin Mô tả
1 Vị trí Chọn vị trí để sắp xếp, hể hiện trên danh sách
2 Hiển thị trang chủ Chọn có hoặc không để thể hiện trên trang chủ
3 Cách thể hiện loại sản phẩm chọn cách thể hiện để thể hiện sản phẩm ngoài trang chủ
4 Số liên kết Chọn số liên kết cho loại phòng
5 Hoạt động Chọn checkbox để chỉnh sửa thông tin sản phẩm

 

3. Quản lý tiện nghi

 • Từ giao diện chính, truy cập menu Quản lý phòng (1) / Quản lý tiện nghi (2).

3.1. Thêm tiện nghi

 • Trong giao diện dưới đây, bạn điền đầy đủ các trường thông tin, sau đó nhấn Lưu lại ở cuối trang để hoàn tất.
  • (1): Tên gọi của tiện nghi.
  • (2): Chọn lưu lại để lưu tiền nghi.

Chú ý: những thông tin (*) bắt buộc nhập người dùng phải nhập đầy đủ, tab ngôn ngữ hiển thị các ngôn ngữ mà người dùng đã cài đặt.

3.2. Sửa, xóa thông tin tiện nghi

 • Để sửa thông tin tiện nghi, trên danh sách, bạn chọn liên kết Sửa, ở cuối dòng. Tương tự cho việc Xóa.

3.3. Tùy chỉnh tác vụ tiện nghi

STT Thông tin Mô tả
1 Vị trí Chọn vị trí để thể hiện trên danh sách
2 Chọn mặc định khi thêm Chọn có hoặc không để thể hiện khi thêm
3 Hoạt động Chọn checkbox để chỉnh sửa thông tin tiện nghi

3.4. Tìm kiếm tiện nghi

 • Để tìm kiếm thông tin tiện nghi người dùng có thể nhập từ khóa và bấm tìm kiếm, thông tin tìm kiếm sẽ hiện ra dưới bảng.

4. Quản lý giảm giá

 • Từ giao diện chính, truy cập menu Quản lý phòng (1) / Quản lý giảm giá (2).

4.1. Thêm giảm giá

 • Trong giao diện dưới đây, bạn điền đầy đủ các trường thông tin, sau đó nhấn Lưu lại ở cuối trang để hoàn tất lưu lại thông tin giảm giá.
  • (1): Tên gọi mã giảm giá.
  • (2): Chỉ số phần trăm của giảm giá.
  • (3): Ngày bắt đầu hoạt động của mã giảm giá.

Chú ý: những thông tin (*) bắt buộc nhập người dùng phải nhập đầy đủ, tab ngôn ngữ hiển thị các ngôn ngữ mà người dùng đã cài đặt.

4.2. Sửa, xóa thông tin giảm giá

 • Để sửa thông tin giảm giá, trên danh sách, bạn chọn liên kết Sửa, ở cuối dòng. Tương tự cho việc Xóa.
 • Chỉnh sửa thông tin hoạt động người dùng chọn checkbox để điều chỉnh trạng thái còn hoạt động hay không.

4.3. Tìm kiếm thông tin giảm giá

 • Để tìm kiếm thông tin giảm giá người dùng có thể nhập từ khóa và bấm tìm kiếm, thông tin tìm kiếm sẽ hiện ra dưới bảng.

5. Quản lý nhóm phòng

 • Từ giao diện chính, truy cập menu Quản lý phòng (1) / Quản lý nhóm phòng (2).

5.1. Thêm nhóm phòng

 • Trong giao diện dưới đây, bạn điền đầy đủ các trường thông tin, sau đó nhấn Lưu lại ở cuối trang để hoàn tất lưu lại thông tin nhóm phòng.
  • (1): Tên gọi nhóm phòng.
  • (2): Từ khóa nhóm phòng.

Chú ý: những thông tin (*) bắt buộc nhập người dùng phải nhập đầy đủ, tab ngôn ngữ hiển thị các ngôn ngữ mà người dùng đã cài đặt.

5.2. Sửa, xóa thông tin nhóm phòng

 • Để sửa thông tin nhóm phòng, trên danh sách, bạn chọn liên kết Sửa, ở cuối dòng. Tương tự cho việc Xóa.
 • Chỉnh sửa thông tin chọn mặc định khi thêm. Nếu chọn có khi thêm phòng mặc định mục chọn sẽ được tick vào checkbox và ngược lại.

6. Quản lý đánh giá

 • Từ giao diện chính, truy cập menu Quản lý phòng (1) / Quản lý đánh giá (2).
 • Khi click vào tên gọi đánh giá thì sẽ hiện ra thông tin phòng đánh giá.

6.1. Tìm kiếm đánh giá

 • Để tìm kiếm thông tin đánh giá người dùng có thể nhập từ khóa và bấm tìm kiếm hoặc người dùng có thể chọn tìm kiếm theo trạng thái, thông tin tìm kiếm sẽ hiện ra dưới bảng.

6.2. Sửa, xóa thông tin nhóm phòng

 • Để xóa thông tin nhóm phòng, trên danh sách, bạn chọn liên kết xóa ở cuối dòng, click vào biểu tượng xóa và xóa thông tin đánh giá.
 • Hiển thị nhóm phòng hoặc không hoặc xóa nhóm phòng theo lựa chọn người dùng chọn theo hoạt động rồi chọn thực hiện.

7. Quản lý đặt phòng

 • Từ giao diện chính, truy cập menu Quản lý phòng (1) / Quản lý đặt phòng (2).
 • Ở table hiển thị danh sách đặt phòng click mã đặt phòng sẽ hiện ra thông tin chi tiết đặt phòng, người dùng có thể xác nhận đơn, hủy đơn và in thông tin đặt phòng.

7.1. Tìm kiếm danh sách phòng đặt

 • Để tìm kiếm thông tin phòng đã đặt người dùng có thể tìm kiếm theo từ khóa, mã đặt phòng, thời gian đặt phòng, email người đặt và trạng thái thanh toán.

7.2. Hiển thị tổng số đơn hàng và tổng tiền

 • Để giúp người dùng nắm khái quát về số đơn hàng và tổng tiền, 2 mục số đơn hàng và tổng đơn tiền sẽ được hiển thị bên phải trên bảng hiển thị.

7.3. Xóa thông tin đặt phòng

 • Để xóa thông tin đặt phòng, người dùng checkbox theo mục cần chọn và chọn xóa mục chọn để xóa thông tin các mục đã chọn.

Thông tin: Module đặt phòng (Booking)

KS Booking

1. Ngày nhận phòng (check in) / Ngày trả phòng (check out)
2. Loại phòng (Room type)
3. Số người (bao nhiêu người lớn, bao nhiêu trẻ em)
4. Số phòng muốn đặt
5. Thức uống, Ăn miễn phí
6. Thức ăn, uống có phí
7. Yêu cầu không gian riêng
8. Yêu cầu phục vụ riêng
X1. Quản lý Loại phòng: Tên phòng. / Số lượng. / Giá phòng/ ngày. – ảnh minh họa. / Giới thiệu ngắn gọn. / Giới thiệu chi tiết.
X2. Đặt phòng: Chọn loại phòng. / Điền thông tin đặt phòng: – Điền thông tin khách hàng: – Thông tin thẻ tín dụng (tùy chọn) / Mã chống Spam *. / Xem lại thông tin đăng ký: Sửa hoặc gửi đi.
X3. Quản lý đăng ký đặt phòng: – Danh sách đăng ký gửi tới. / Sửa/xóa thông tin đặt phòng. / Thay đổi trạng thái xử lý của đơn đặt phòng: Mới gửi tới/Đã xác minh/Đã thanh toán/Hoàn tất.
X4. Hệ thống tự động gửi mail tới người quản lý module và khách đăng ký.
X5. Tính năng mới: Sửa chức năng ngoài site cho hiển thị tiện ích (trang list và trang chi tiết)
X5. Tính năng mới: Thêm chức năng quản lý ảnh slide trong admin cho mỗi phòng và sửa chức năng ngoài site để hiển thị slide đó.
X5. Tính năng mới: Thêm chức năng quản lý tiện ích trong admin (tên, icon, sắp xếp), sửa chức năng quản lý phòng cho chọn thêm tiện ích.
X6. Thêm, sửa, xóa danh sách khách hàng, đối tác / Quản trị theo dõi các đơn Booking và liên hệ với khách hàng thông qua thông tin khách hàng cung cấp
Xem https://www.nhonmy.com/1897

Giới thiệu web thực phẩm chức năng #thietkeweb #Việt Nam ơi #shortvideo

1 of 4

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “Module đặt phòng (Booking)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng...

🐰
E-commerce Quảng Ninh
🛒 08/05🗺️ ồng Hà- Hạ Long - Quảng Ninh
🦀
E-commerce Đồng Tháp
🛒 08/05🗺️ tỉnh Đồng Tháp.
🐬
mr Giang
🛒 09/11🗺️ Hồ Chí Minh
🌳
SUN WELL
🛒 10/11🗺️ TP.HCM
🌼
Đoàn quốc thái
🛒 24/10🗺️ Tây Ninh
🌾
Hồ Minh Trí
🛒 27/02🗺️ Hồ Chí Minh
🍐
Cong Ty CP Dai Moc Thuy
🛒 22/08🗺️ TP. Hồ chí Minh
🥝
A Mười
🛒 26/02🗺️ TP HCM
🍉
Tran Quang Dung
🛒 25/09🗺️ TPHCM
😆
TRẦN QUỐC HUY
🛒 25/12🗺️ Hồ Chí Minh
💐
NGUYỄN THỊ MINH ĐĂNG (Giám Đốc Điều Hành)
🛒 17/06🗺️ Việt Nam
💓
mr Chung
🛒 03/04🗺️ Hồ Chí Minh
😀
Huynh Nguyet
🛒 20/10🗺️ Hồ Chí Minh
Marketing Online
Logo
Shopping cart