thỏa thuận lập trang web

THỎA THUẬN THIẾT KẾ WEB Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2005; Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Công Ty TNHH Một Thành ...

Thiết kế web, quảng cáo