THỎA THUẬT VỀ NHẬP NỘI DUNG WEBSITE – WEBCONTENT

THỎA THUẬT VỀ NHẬP NỘI DUNG WEBSITE – WEBCONTENT

BÊN A: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƠN MỸ

Đại diện : HUỲNH VĂN MƯỜI Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 194/16 Khu Phố 8, Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa Chỉ giao dịch : 1448 Đường 3/2,  Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 0908134772    | Email: contact@nhonmy.com Website: https://nhonmy.com

Bên B: CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP MUA DỊCH VỤ NÀY

Sau khi đàm phán, thỏa thuận hai bên đi đến thống nhất ký kết thỏa thuận với các điều kiện và điều khoản như sau:

 

ĐIỀU 1 ĐỊNH NGHĨA

1.1 Một bài viết hay một nội dung website bao gồm:

1.1.1 Nội dung văn bản là 1 trang A4, và từ 1-3 hình ảnh. nếu bài viết nhiều hơn thì tính 1 bài mới. ( vd: 1 nội dung gồm 2 trang A4 + 5 hình thì được tính là 2 bài viết)

1.1.2 Nội dung có thể là 1 Video/Clip của bên B cung cấp, Video/Clip này thuộc quyền sở hữu bản quyền bên B.

1.2 Nội dung nhập liêu: là sản phẩm / dịch vụ / tin tức bên B tự viết ; hoặc sản phẩm / dịch vụ / tin tức lấy từ internet bắt buộc phải ghi trích nguồn bài viết và tuân thủ ” Nghị định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.52/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 05 năm 2013″

 

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

2.1 Quyền:
2.1.1 Có quyền từ chối nhập nội dung của bên B cung cấp nếu nội dung này vi phạm pháp luật Việt Nam và không phù hợp với văn hóa Việt Nam

2.1.2 Bên A không có trách nhiệm thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa hình, xây dựng nội dung bài viết

2.1.3 Miễn trừ trách nhiệm nội dung đã nhập lên website bên B khi bên bàn giao nội dung và có sự đồng ý bên B.

2.1.4 Nếu bên B yêu cầu bên A chụp hình sản phẩm thì chi phí chụp hình, chỉnh sửa hình do bên B trả (hai bên nên có văn bản thỏa thuận khác để thanh toán cho khoản phí phát sinh này).

2.2 Nghĩa vụ:
2.2.1 Nhập nội dung ( bao gồm hình ảnh  / video / Văn bản ),  bố cục bài viết lên website bên B đẹp, chuẩn, thân thiện người xem.

2.2.2 Bên A chỉ gắn hình / cắt hình / thêm hình vào nội dung bài viết khi hình ảnh này đã hoàn thiện do bên B cung cấp.

2.2.3 Đảm bảo Thỏa thuận đúng tiến độ.

ĐIỀU 3 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B
3.1 Quyền:

3.1.1 Tự thiết kế hình ảnh, xây dựng, biên tập nội dung tin bài / sản phảm / dịch vụ cung cấp cho bên A nhập vào website

3.1.2 Yêu cầu bên A nhập nội dung đúng thỏa thuận

3.1.3 Yêu cầu xóa, sửa, thay đổi nội dung mà bên A nhập lên web không quá 03 lần cho 1 nội dung

3.2 Nghĩa vụ:

3.2.2 Cung cấp tài khoản quản trị website cho bên A, và một vài thông tin liên quan lưu trữ web, phân quyền website để đảm bảo tiến độ bên A đã thỏa thuận bên B.

3.2.3 Bên B có nghĩa vụ cung cấp nội dung, thông tin, hình ảnh cho bên A nhập vào website trước từ 1-7 ngày để bên A kiểm tra nội dung trước khi nhập vào Website.

3.2.4 Nội dung bên B cung cấp cho bên A phải phù hợp với pháp luật Việt Nam và văn hóa Việt Nam.

3.2.5 Đảm bảo website hoạt động liên tục 24/24 trên internet.

3.2.6 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đăng tải trên internet

ĐIỀU 4: QUYỀN SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT

4.1. Bên A có nghĩa vụ giữ bí mật mọi thông tin: Tài liệu liên quan đến thỏa thuận và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của bên B.

4.2. Bên B không được phép sao chép, bán và/hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng (có thu tiền và / hoặc không thu tiền) phần mềm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên A.

ĐIỀU 5. KẾT THÚC

Thỏa thuận này kết thúc trong các trường hợp sau:

5.1 Thỏa thuận đã hoàn thành mà hai bên không có khiếu nại gì;

5.2 Bất khả kháng: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh ảnh hưởng đến các bên tham gia thỏa thuận làm một trong hai bên hoặc cả hai bên không có khả năng tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận này.

5.3 Vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận (bao gồm nhưng không hạn chế) như: bên A vi phạm phá hủy hệ thống thông tin của bên B, bên B cung cấp phần mềm cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bên A.

ĐIỀU 6: GỬI VÀ NHẬN NỘI DUNG

Khi khách hàng gửi hình ảnh, nội dung qua email hoặc chát (vd zalo, skype, …) bắt buộc phải: Mỗi sản phẩm là 1 tệp tin chính là thư mục đã nén  (NHƯ: quando.rar / quando.zip). Bao gồm tệp tin văn bản (như quando.doc / quando.txt  ) và hình ảnh đính kèm (Tên mỗi hình ảnh phải không dấu, và khác tên nhau ).

 

ĐIỀU 7. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký, không bên nào được đơn phương thay đổi, kết thúc thỏa thuận mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

7.2. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận.

7.3. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến thỏa thuận này sẽ được các bên giải quyết trên tinh thần hợp tác và thương lượng.

7.4. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì sẽ giải quyết tranh chấp tại Tòa Án nơi bên A đặt trụ sở.

7.5. Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến đối tượng của thỏa thuận và thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa các bên liên quan đến việc xây dựng, cài đặt, chuyển giao phần mềm.

7.5. Thỏa thuận này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị như nhau. Các bảng phụ lục, sửa đổi bổ sung là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này, các bên có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết trong các phụ lục, sửa đổi bổ sung.

(V3 Viết lần đầu 20/05/2016 – cập nhật lần cuối 28/08/2017)

Thiết kế web, quảng cáo